Listing of Domains Updated By .NAGOYA Extension

DomainIP ServerCityRegionCountry
youjizz.nagoya91.195.240.94Germany
jizzjizz.nagoya67.22.49.8Netherlands
tohkaishoji.nagoya183.181.97.94OsakaŌsakaJapan
TOP